Privacy voorwaarden

Stream2All, gevestigd in Leeuwarden, KVK (volgt) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://stream2all.nl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stream2All verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Stream2All.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stream2all verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stream2All neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stream2All) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stream2all bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens: 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stream2All verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stream2All gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stream2All en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Stream2All.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stream2All wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stream2All neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Stream2All.nl

Betalingsvoorwaarden

Opdrachtgever dient de door Stream2all uitgeschreven rekeningen(factuur) via betalings mogelijkheden te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 7 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Alle door Stream2all uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Alle door Stream2all geleverde producten en diensten worden geleverd onder het principe van prepaid, de klant betaald dus altijd vooraf voor de komende periode, klant kan tegoed in het account storten waaruit de factuur betaalt word, in geen enkel geval zal tegoed welke in het account staat bij beлindiging van de diensten en producten worden teruggestort naar de klant, bij voortijdige beлindiging zal het tegoed dan ook als verloren worden beschouwd. Klant maakt dus bij beeindiging van de samenwerking met Stream2All dus geen aanspraak meer op eventueel tegoed in het account.

Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

In bovenstaande gevallen heeft Stream2all voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beлindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Stream2All vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 21 % B.T.W. behalve anders vermeld.

Bij een stream heeft u een contract van een maand, Voor het opzeggen kunt u dat via het controlepannel doen minimaal 10 dagen voor dat de periode is afgelopen.

Na het versturen van de aanmaning van de openstaande factuur en het uitblijven van de betaling wordt het contract die via ons zijn aangevraagd opgezegd en overgedragen aan onze incasso bureau deze kosten zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Anders dan voorgaande betalingscondities is het bij een afrekening wegens contractsbreuk, schending copyright, support welke buiten de werkelijke support valt enz. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 5 werkdagen.

Duur en beëindiging

De overeenkomst voor hostingdiensten en/of jaarcontracten voor een stream wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging minimaal een maand voor verloop van het contract steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. De opzegging gaat alleen akkoord via het controlepanel waar u de opzegging door kunt geven.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Niets uit deze voorwaarden mag gekopieerd of gebruikt worden door welke particulier of bedrijf dan ook. Bij kopieëren van de voorwaarden van Stream2all zijn deze niet rechtsgeldig wanneer gebruikt worden op een website buiten Stream2all.nl. Ook is er een boete verschuldigd van € 1250.00 excl B.T.W. Bij constatering van overtreding van dit verbod en Stream2All is gerechtigd dit via juridische weg te verhalen bij de pleger.

Stream2All is ten alle tijde gerechtigd de diensten of producten van klant te beeindigen en/of offline te zetten bij een achterstallige betaling, ook wanneer de achterstallige betaling een ander product behelst dan het offline gezette product, immers staan de producten bij dezelfde klant geregistreerd.

Wanneer klant na 3 sommaties nog niet betaald heeft Stream2all het recht middels een automatisch proces de diensten te verwijderen van de server.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.